ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  03/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Πέμπτη  09/07/2015, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών:

Α) Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Προμήθειες Υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης

02.25.7131.03 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού βιολογικών καθαρισμών
02.25.7135.06 Προμήθεια ανταλλακτικών υπερκατασκευής αποφρακτικού μηχανήματος
02.25.7336.04 Βελτίωση διυλιστηρίων (προμήθεια υλικών)
02.25.7336.05 Προληπτική συντήρηση χλωριωτών των δεξαμενών ύδρευσης και βιολογικών καθαρισμών

Β) Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως προμήθειες της τεχνικής  υπηρεσίας/συντήρηση Η/Μ  και αφορούν:

Τεχνικές Υπηρεσίες-Συντήρηση Η/Μ

02.30.6699.03 Προμήθεια εργαλείων καθαρισμού και αποψίλωσης  – Πυροπροστασία 2015
02.70.7311.08 Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Δ.Σ. Κάτω Χωριού
02.70.7311.09 Αντικατάσταση κουφωμάτων Δ.Σ. Κάτω Χωριού

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ierapetra.gov.gr)

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Φραντζεσκάκη

α.α

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου  Μαρίνα Φανουράκη