ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          ΑΔΑ:9ΨΕΜΩΡ8-ΚΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού : 25/2019
Αριθμός Απόφασης : 219/2019

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 04 Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.14968/30-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νέα εικόνα (1)

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη και Ελισάβετ Προεστάκη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για το επικείμενο ταξίδι του στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου και κάλεσε τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που επιθυμούν να συμμετέχουν στη συνάντηση με την Υπουργό, να τον ενημερώσουν.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος είπε ότι έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο» κ. Αντώνιο Πετρά, για να συζητηθεί ως κατεπείγον, θέμα που αφορά στην αδυναμία λειτουργίας του Ξενώνα φιλοξενίας Ηλικιωμένων, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας του Συλλόγου Φίλων Τρίτων Ηλικίας.
Ο Δήμαρχος, λαμβάνοντας το λόγο είπε ότι το θέμα δεν πρέπει να τεθεί πρόχειρα για συζήτηση, αλλά να υπάρξει σωστή τεκμηρίωση, να ενημερωθούν σωστά όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και πρότεινε να συζητηθεί το θέμα ως τακτικό στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αποτελεί σημαντικό θέμα, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από τον Σύλλογο Φίλων Τρίτης Ηλικίας και έχει στηριχθεί από όλο τον κόσμο της Ιεράπετρας, προκειμένου να εξευρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος στήριξης του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει, για τη συζήτηση ή μη του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με δεκατέσσερις (14) θετικές ψήφους, έναντι εννέα (9) αρνητικών τη συζήτηση του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος.
Ακολούθησε η συζήτηση και λήψη απόφασης του κατεπείγοντος και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.
Ακολούθως συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας-Νεάπολης στο με αρ.πρωτ. 51/Φ20/02—9-2019 έγγραφό του προς το Δήμο μας αναφέρει τα εξής:
«Όπως προκύπτει:
–Από την υπ’ αριθμό 119789-Γ7/24/10/07σύμβαση λειτουργίας του ΚΠΕ Ιεράπετρας ανάμεσα στο Δήμο Ιεράπετρας και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
–Την υπ’ αριθμό ΚΥΑ 118605-Γ7/22/10/07 με θέμα συγκρότηση διαχειριστικών επιτροπών…. ΚΠΕ Ιεράπετρας.
–Το ΦΕΚ 988/τΒ΄/31.7.2002 περί λειτουργίας των διαχειριστικών επιτροπών των ΚΠΕ
Ο δήμος Ιεράπετρας συμμετέχει με δύο (2) μέλη του δημοτικού συμβουλίου στη διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση των ονομάτων στο ΚΠΕ μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 προκειμένου να σταλούν στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων προς έγκριση της νέας διαχειριστικής επιτροπής.»
Ακολούθως, ο Δήμαρχος πρότεινε ως μέλη στην παραπάνω επιτροπή τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία και Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του Προέδρου και την πρόταση του Δημάρχου
2. Το με αρ.πρωτ. 51/Φ20/02—9-2019 έγγραφο του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης
3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως μέλη στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας (ΚΠΕ) τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία και Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο.
Η θητεία των παραπάνω λήγει με τη λήξη της δημοτικής περιόδου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 219/2019.
Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης                                                                     Γεώργιος Αγγελάκης

Τα Μέλη
1. Αντωνάκης Γεώργιος                                                10. Μουζουράκης Αλέξανδρος
2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος                                    11. Πανταζής Αργύρης
3. Βλάσση Ελένη                                                        12. Παπαδάκης Νεκτάριος
4. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ                                         13. Προϊστάκης Γεώργιος
5. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ                                        14. Σαρρής Παναγιώτης
6. Ζερβάκης Εμμανουήλ                                              15. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
7. Κοτσιφάκη Μαρία                                                   16. Χατζάκης Σταύρος
8. Μαστοράκης Πέτρος                                               17. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
9. Ματζαράκης Νικόλαος                                            18. Χηνόπουλος Αθανάσιος

 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης