ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          ΑΔΑ:Ψ0ΣΠΩΡ8-Τ0Γ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :  30/2019
Αριθμός Απόφασης : 293/2019

Θέμα: Τροποποίηση της με αρ.99/2015 απόφασης Δ.Σ. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας» 

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.19216/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νέα εικόνα (3)

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Παραβρέθηκαν, επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη  για την τήρηση των πρακτικών, η Γενική Γραμματέας κ. Θεοδώρα Χριστοδούλου και η Αναπληρώτρια Προϊσταμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μαρίνα Φανουράκη, για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις για συζήτηση θεμάτων ως κατεπειγόντων, όπως παρακάτω:

 1. Τοποθέτηση προτομής της Μαρίας Λιουδάκη στην είσοδο του παλιού δημαρχείου
 2. Στήριξη συναδέλφου, δημοτικού συμβούλου, λόγω απόλυσής του από την εργασία του
 3. Έκδοση Ψηφίσματος κατά της τουρκικής επιθετικότητας

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε:

 1. Ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
 2. Ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
 3. Κατά πλειοψηφία, σε σύνολο δεκαέξι (16) παρόντων δημοτικών συμβούλων, με έξι (6) ψήφους υπέρ, δέκα (10) ψήφους κατά, ενώ οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν λευκή ψήφο, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

 Ακολούθησε η συζήτηση των δύο κατεπειγόντων θεμάτων και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που έχει ως εξής:

«Α. Με την με αριθμό 100/2010 απόφαση του,  το Δ.Σ ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας»

Β. Με την με αριθμό 99/2015 απόφαση του το Δ.Σ. έγινε τροποποίηση της 216/2014 απόφασης  ΔΣ  -«Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας»

 Γ. Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση που έγινε τον Μάρτιο του 2019 είναι:

 1. η υιοθέτηση και εφαρμογή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τις πόλεις μέλη. Η Εταιρεία αποτελεί την νομική μορφή του Εθνικού Δικτύου των Δήμων της χώρας και γενικότερα των τοπικών αρχών, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επομένως εργάζεται για την Προαγωγή της Υγείας εναρμονίζοντας την πολιτική της και της δράσεις της με τα κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις αρχές, την φιλοσοφία και την μεθοδολογία , όπως αυτή έχει αποφασιστεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. Ευρώπης, αναπροσαρμοσμένα και επικαιροποιημένα κάθε πενταετία σύμφωνα με τις αποφάσεις των μελών των Δικτύων, τα κείμενα και τις Συμφωνίες που υπογράφονται από τους Πολιτικούς Εκπροσώπους των Πόλεων και τα κριτήρια που θέτει ο Π.Ο.Υ. για την αναγνώριση και πιστοποίηση των μελών των δικτύων του, τόσο για τα εθνικά δίκτυα όσο και τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων.
 2. Βασική αποστολή του Δικτύου προκειμένου να πιστοποιείται, είναι η εκπλήρωση από το 70% τουλάχιστον των μελών του, των ελάχιστων κριτηρίων που θέτει ο Π.Ο.Υ. για τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων του. Το Δίκτυο πρέπει να παρέχει στα μέλη του την απαραίτητη πληροφόρηση, συντονισμό και τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν οι πόλεις μέλη να εναρμονίζουν την πολιτική τους για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις.
 3. Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας του Π.Ο.Υ., που διαμορφώνουν τις πολιτικές και την λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρώπης.
 4. Ο σχεδιασμός πολιτικών, η ανάληψη δράσης και η εφαρμογή προγραμμάτων για την προαγωγή της υγείας, την βελτίωση του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών ( η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των κατοίκων των Δήμων – μελών της καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής για την έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την Προαγωγή της Υγείας των τοπικών πληθυσμών)
 5. η δημιουργία Δικτύων συνεργασίας μεταξύ των Δήμων μελών της με στόχο τη βελτίωση του φυσικού, πολιτισμικού, κοινωνικού, αστικού περιβάλλοντος και του επιπέδου ευημερίας των ανθρώπων που ζουν στα ευρύτερα όρια των Δήμων που συμμετέχουν.

Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

 1. Το γεγονός ότι στον Δήμο μας έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία αρκετά από τα προγράμματα και τις δράσεις του Ε.Δ.Δ.Υ.Π., όπως :

Προληπτικός Έλεγχος της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης παιδιών-Denver

-Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας  για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης 2013 και το 2017

– Δωρεάν προληπτικού Ελέγχου δυσλιπιδαιμίας

– Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης του Καρδιαγγειακού Κινδύνου

– Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον Ca του προστάτη.

– Πρόγραμμα πρόληψης του σακχαρώδη διαβήτη με δωρεάν εξετάσεις στον  γενικό πληθυσμό.

-Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια»

-Εκστρατείες ενημέρωσης για το αλκοόλ

-Πρόγραμμα Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής   Πνευμονοπάθειας με δωρεάν σπιρομετρήσεις κ.α.

 1. Το γεγονός ότι προκειμένου να εφαρμόζεται στους Δήμους μέλη τα προγράμματα του Δικτύου απαιτείται η εκπροσώπησή τους με ένα πολιτικό υπεύθυνο που πρέπει να είναι αιρετός και ενός συντονιστή του προγράμματος που πρέπει να είναι υπηρεσιακό στέλεχος
 2. Το γεγονός ότι ο ορισμός των δύο αυτών εκπροσώπων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Το γεγονός της αλλαγής σύστασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση της  με αριθμό 99/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αναλυτικότερα:

 • Τον ορισμό ως Πολιτικό Υπεύθυνο (αιρετό) τον δημοτικό σύμβουλο ……………………………………………………………………………………….και

Ως συντονίστρια/ή  τ..  ………………………………………….υπάλληλο…….»

Ακολούθως, ο Πρόεδρος πρότεινε ως Πολιτικό Υπεύθυνο του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων τη δημοτική σύμβουλο και Αντιδήμαρχο κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη και ως συντονίστρια την υπάλληλο του Δήμου κ. Σταυρούλα Κιουρανάκη, με αναπληρώτρια την, επίσης δημοτική υπάλληλο, κ. Χρυσούλα Χαλκιαδάκη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Την εισήγηση-πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
 2. Την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
 3. Τις  διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Ορίζει, ως Πολιτικό Υπεύθυνο του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων τη δημοτική σύμβουλο και Αντιδήμαρχο κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη
 2. Ορίζει, ως συντονίστρια την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου κ. Σταυρούλα Κιουρανάκη, με αναπληρώτρια την υπάλληλο του ίδιου Τμήματος, κ. Χρυσούλα Χαλκιαδάκη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  293/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης                                                                     Γεώργιος Αγγελάκης

Τα Μέλη

  1. Ασπραδάκης Γεώργιος 11. Πανταζής Αργύρης
  2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 12. Παπαδάκης Νεκτάριος
  3. Βλάσση Ελένη 13. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
  4. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 14. Πετράς Αντώνιος
  5. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 15. Προϊστάκης Γεώργιος
  6. Ζερβάκης Εμμανουήλ 16. Σαραντώνης Ιωάννης
  7. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 17. Σαρρής Παναγιώτης
  8. Μαστοράκης Πέτρος 18. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  9. Ματζαράκης Νικόλαος 19. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
10. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος 20. Χηνόπουλος Αθανάσιος

 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης