Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας σε διάφορους θεσμούς - όργανα - συνδέσμους - επιτροπές κλπ. Ορισμός εκπροσώπων - αντιπροσώπων
ΟΔήμος Ιεράπετρας συμμετέχει σε διάφορους φορείς / συνδέσμους / επιτροπές / θεσμικά όργανα κλπ με τον ορισμό διαφόρων εκπροσώπων – αντιπροσώπων από πλευράς Δήμου Ιεράπετρας (όπως κάθε φορά αρμοδίως ορίζεται).

Αναλυτικά οι συμμετοχές / συμπράξεις του Δήμου Ιεράπετρας :

Επιτροπή για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων
nisos-xrisi-670x130-4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.γ του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α / 07-02-2000) για το χαρακτηρισμό των ακτών ως πολυσύχναστων, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής συγκροτεί κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου Επιτροπή, αποτελούμενη από: 1)τον ίδιο ως Πρόεδρο 2) ένα εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 3) ένα εκπρόσωπο του ΟΤΑ ή του ΕΟΤ ή του Λιμενικού Οργανισμού ή του Λιμενικού Ταμείου, κατά περίπτωση, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους Οργανισμούς αυτούς.
Με την απόφαση του 22/31-01-2013 το Δημοτικού Συμβούλιο : Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στις γνωμοδοτικές Επιτροπές, που θα συγκροτηθούν από τις Λιμενικές Αρχές Ιεράπετρας, Σητείας και Αγίου Νικολάου για το χαρακτηρισμό ακτών ως πολυσύχναστων και για όλη την υπόλοιπη δημοτική περίοδο, το δημοτικό σύμβουλο, κ. Κατρίνη Εμμανουήλ, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο, κ.Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις κλπ :

Γνωμοδοτική Επιτροπή θεμάτων Ανέλκυσης Ναυαγίων

naygio

Κατά το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/2001 (ΦΕΚ 1438Β΄/2001) Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας : «Σε κάθε Οργανισμό ή Λιμενική Αρχή συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Λιμενικής Αρχής, του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οργανισμού, που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του πλησιέστερου προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα»
Επίσης: Ν 2881/2001: Ανέλκυση ναυαγίων,ασφάλιση πλοίων – Αρθρο 9 – Γενικές διατάξεις – Παράγραφος 7. «Για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, ο Οργανισμός ή η Λιμενική Αρχή, ανάλογα, ενεργεί μετά από γνώμη Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Λιμενικής Αρχής, του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου και του Οργανισμού που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του πλησιέστερου προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα».
Το Υπολιμεναρχείο Ιεράπετρας με το με αρ.Φακ.511.14/17-12-2012- έγγραφό του, ζητά να οριστεί ο εκπρόσωπος του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, για να συμμετέχει στην γνωμοδοτική Επιτροπή, αρμόδια για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, περιοχής της δικαιοδοσίας του.
Με την απόφαση του 57/20-03-2013 το Δημοτικού Συμβούλιο : Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου μας στη γνωμοδοτική Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί από το Υπολιμεναρχείο Ιεράπετρας και θα είναι αρμόδια για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του, για το χρονικό διάστημα έως το τέλος της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό σύμβουλο κ. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Λιανάκη Γεώργιο

Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις κλπ :

  • Απόφαση Δ.Σ 57/20-03-2013 : «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων«

Επιτροπή χορήγησης ή ανανέωσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

jet-ski

Ττο Υπολιμεναρχείο Ιεράπετρας με το με αριθμό σχεδίου 138/14-1-2013 έγγραφό του, ζητά να του γνωστοποιήσουμε τον εκπρόσωπο του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα συμμετέχει στην Επιτροπή που θα συγκροτήσει και θα είναι αρμόδια για θέματα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για την περιοχή δικαιοδοσίας του.
Με την απόφαση του 23/31-01-2013 το Δημοτικού Συμβούλιο : Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου μας στις Επιτροπές που θα συγκροτηθούν από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου και τα Υπολιμεναρχεία Ιεράπετρας και Σητείας, για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το χρονικό διάστημα έως το τέλος της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Ζαφειράκη, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη

Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις κλπ :

  • Απόφαση Δ.Σ 23/31-01-2013 : «Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής»

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης ( ΕΣΔΑΚ)

esdak
Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) συστήθηκε το Μάρτιο του 2000. Η ίδρυση του ΕΣΔΑΚ έχει ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) σε επίπεδο Κρήτης. Από την αρχή του έτους 2011, με τροποποίηση της συστατικής του πράξης (αρ. αποφ. 24797, ΦΕΚ 2147/Β/31-12-10) λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
Με τη με αριθμ. 14/2000 απόφαση του Δ.Σ. Ιεράπετρας, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με τη με αριθμ. 2296/23-3-2000 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Λασιθίου, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στον υπό σύσταση τότε Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Κρήτη.

Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις – ιστοσελίδες κλπ :

  • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 89/28-03-2013 : «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον ΕΣΔΑΚ»

Σύνδεσμος «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

anatoli-ierapetras
Ο Σύνδεσμος προστασίας και αξιοποίησης των όμορφων χωριών της Κρήτης με την επωνυμία «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον οποίο συμμετέχει και ο Δήμος μας με τον οικισμό του Ανατολή (απόφαση Δ.Σ. 319/2010), συστήθηκε με τη με αριθμό 23851/10-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2049/ΤΒ/31-12-2010. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται από κάθε Δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό του, σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ. 3 του Ν. 3463/2006. Ο Δήμος μας, σύμφωνα και με τη συστατική πράξη του Συνδέσμου, εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους.

Σχετικά έγγραφα – αποφάσεις κλπ :

  • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 106/31-03-2011 :
    «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Ιεράπετρας για το Δ.Σ. του Συνδέσμου»
  • Απόφαση 23851/2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την σύσταση του Συνδέσμου

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr