ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ιεράπετρα, 20-10-2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                Αρ. Πρωτ. 14134

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                          Αρ. Απόφ.   1788         

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας

Πληροφορίες : A.Περάκη

Δ/νση : Δημοκρατίας 31

Τ.Κ.: 72200

Τηλ: 2842340360

Email: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Συντονιστών Διαχείρισης  COVID-19»

                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

                                            Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του  άρθρου. 86 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την από 11.03.2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (ΦΕΚ Α΄55/20) με θέμα « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

3.Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (ΦΕΚ Α΄64/ 20 « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού covid-19».

4.Τις υπ’  αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2-10-2020 (ΑΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π),ΔΙΔΑΔ /Φ.69/129/18771/13-10-2020 (ΑΔΑ:9ΠΩΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλασιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

5. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ.237/9-2-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ.838/30-3-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β΄ και 687/28-2-2019 ΦΕΚ Τεύχος Β΄.

6. Την αριθμ. 1503/1-9-2020 απόφαση Δημάρχου περί κατανομής οργανικών θέσεων και τοποθέτησης υπαλλήλων στις Δ/νσεις και τα τμήματα του Δήμου Ιεράπετρας.

7.Τη με αρ.πρωτ.1898/03.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Ιεράπετρας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Συντονιστές Διαχείρισης  covid-19 στις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας:

  • Για τα Αυτοτελή Τμήματα και Τμήματα : τους Προϊσταμένους, με αναπληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών.
  • Για τα  γραφεία της Δημοτικής Ενότητας: Τους  υπαλλήλους που έχουν ορισθεί με την ανωτέρω απόφαση υπεύθυνοι των γραφείων που έχουν τοποθετηθεί ήτοι : Σωφρονά Αικατερίνη, Καλαϊτζάκη Αγγελική, Φυγετάκη Χρυσοαβαλαντούλα και Φιλιππάκης Εμμανουήλ.

    Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων αναλαμβάνουν την επίβλεψη και συνεπικουρία του έργου   

 των Συντονιστών των Τμημάτων της Δ/νσης τους και την έγκριση και συνυπογραφή των  

 σχεδίων δράσεις που καταρτίζουν οι παραπάνω συντονιστές.

      Ο Γενικός συντονισμός των υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου για τη σωστή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων στο Δήμο Ιεράπετρας ανατίθεται στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα με αναπληρώτρια την κ. Ρουμελιωτάκη Σκυβάλου Μαρία Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος ,  Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα για τα γραφεία  σε επίπεδο της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού στον Αντιδήμαρχο κ. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ.

     Ιατρός Εργασίας : Μαράκης Σταύρος.

     Τεχνικός Ασφαλείας : Φωνιαδάκης Ιωάννης.

       Το έργο του συντονιστή διαχείρισης  COVID-19 περιγράφεται στο « Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα», όπως αυτό συντάθχηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και συνοδεύει την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/177765/2-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

       Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος και επόμενων ετών.

                                                                          Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

                                                                          Θεοδόσιος Καλαντζάκης