Την 24-02-2011 εξεδόθη η με αριθμό 8440 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε εκτέλεση αυτού του άρθρου Στο άρθρο 1 της απόφασης παρ. 1 καθορίζεται ο αριθμός των μελών της Διοίκησης των Σχολικών Επιτροπών η οποία σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 μπορεί αν αποτελείται από 5 έως 15 μέλη όπως συμβαίνει για όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ

Η απόφαση 8440/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr