Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 126/25-04-2013
pantopolio-logο-vertical-100ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Ιεράπετρα 25-04-2013
Απόφαση Δ.Σ 126/25-4-2013

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας σε εκτέλεση, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Νόμου 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85/11-04-2012 [Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση] και της απόφασης του 280/27-9-2012 [Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας]  στις 25 Απριλίου του 2013 με την Νο 126 απόφαση του, συνέταξε τον “Κανονισμό Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας

pantopolio-logο-horizontal-500

Αναλυτικά ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει ως εξής :

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας

ΑΡΘΡΟ 1

Το δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθμό 280/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012.

ΑΡΘΡΟ 2

Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας στο πλαίσιο του Νόμου 4071/12. Ο Κανονισμός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράπετρας, εναρμονισμένος με την εκάστοτε νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3
Βασικές Αρχές – Σκοπός

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, αλλά και επιχειρήσεων, με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού

 • Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.
 • Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.
 • Είδη βρεφανάπτυξης.
 • Νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες)
 • Είδη ένδυσης – υπόδησης.
 • Μικροέπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές.

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.Η φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών με στόχο την άρση των παραγόντων που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 4
Οργάνωση και λειτουργία.

Επιτροπή Διαχείρισης δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου:

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εποπτεύεται από Επιτροπή Διαχείρισης, στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει και προεδρεύει ο Δήμαρχος ή οι οριζόμενοι απ΄ αυτόν Αντιδήμαρχοι.

Η Επιτροπή υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικό Απολογισμό.

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον Διαχειριστικό Απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας.

Προτείνεται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος Κοινωνικός Λειτουργός του Προγράμματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, με σκοπό να ενημερώνει και να εισηγείται θέματα, που άπτονται της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Επιπλέον η Επιτροπή Διαχείρισης:

  • Μεριμνά για το συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των προϊόντων του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με τη συνδρομή ειδικού επιστημονικού προσωπικού και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία του.
  • Οργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
  • Βοηθάει στη συγκέντρωση τροφίμων σε συνεργασία με τους Συλλόγους, τις Επιχειρήσεις και τους Φορείς του Δήμου.

Η υποστήριξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα πραγματοποιείται από :

 • Κοινωνικούς Λειτουργούς.
 • Διοικητικό προσωπικό.
 • Εθελοντές
 • Προσωπικό που θα απασχολείται για το σκοπό αυτό μετά από συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου Ιεράπετρας.

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα καθοριστούν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας.

ΑΡΘΡΟ 5
Πόροι Κοινωνικού Παντοπωλείου

Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελούν:

 • Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιεράπετρας
 • Δωρεές και χορηγίες πολιτών, Συλλόγων και Φορέων
 • Προσφορές και χορηγίες Επιχειρήσεων, επαγγελματιών και απλών δημοτών
 • Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΑΡΘΡΟ 6
Λογιστική Διαχείριση

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

 • Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών, που θα προέρχονται από προμήθειες του Δήμο
 • Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών, από δωρεές και χορηγίε
 • Βιβλίο καταγραφής των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

 • Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
 • Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
 • Αλλοδαποί, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Κάρτα ή κάρτες ανεργίας σε ισχύ
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 • Αντίγραφο του Ε1 και Ε9 ή βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ
 • Μία μικρή φωτογραφία για την κάρτα δικαιούχου
 • Έκθεση Κοινωνικής έρευνας.
 • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημόσιου Φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα συγκεντρώνονται από τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας.Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (προτείνεται κάθε έξι μήνες) .

ΑΡΘΡΟ 8

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των δικαιούχων θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή, που θα αποτελείται από Κοινωνικούς Λειτουργούς. Η Επιτροπή αξιολόγησης θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9
Παροχές

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν. Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους,καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που θα υπάρχει

« Δεν περπατάμε παράλληλα, περπατάμε μαζί!».

 Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

pantopolio-logο-vertical-100
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας
ΜΑΖΙ και η Ιεράπετρα ενάντια στη Φτώχεια και στον Κοινωνικό Αποκλεισμό !

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης
Δήμος Ιεράπετρας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Νικηφόρου Φωκά 20 - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλέφωνο: 28420-89707 - fax 28420 23999 - koinonikopantopoleio@ierapetra.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr