dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ιεράπετρας στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ. δημοσ. Ν.4807/2021).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 18440/10-03-2021 (ΦΕΚ961/Β/11-3-21).

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως και την 31.10.2021.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως έως 11.6.2021 (ημερ. δημοσ. Ν.4807/2021).

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου τηλ. επικοινωνίας: 28423 40346 & 40452

Η αρμόδια αντιδήμαρχος

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη

15! ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | FAQ

1. Η ρύθμιση αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα;

Όχι όλες ανεξαιρέτως.

Αφορά τις επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του πίνακα που προσαρτάται ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Κ.Υ.Α.

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται σε όλη την επικράτεια

Ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο PDF για να διαπιστώσετε εάν ο Κ.Α.Δ της επιχείρησης σας εντάσσεται στους «ΚΑΔ που Πλήττονται» κατά τον νόμο (και άρα μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ρύθμισης)

2. Φυσικό πρόσωπο μπορεί να ενταχθεί στην ρύθμιση;

Ναι! Εκτός από τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, ορίζονται ότι δικαιούχοι υπαγωγής είναι και τα Φυσικά Πρόσωπα εάν πληρούν μία έστω από τις εξής τέσσερις (4) προυποθέσεις:
 1. Eίναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
 2. Eίναι άνεργοι
 3. Eνισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19
 4. Eίναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας

Η απόδειξη – πλήρωση των των ανωτέρων πουποθέσεων μπορεί να αποδεικνύεται, αντίστοιχα, από τις δηλώσεις των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ, τις βεβαιώσεις ανεργίας από το Μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, τις σχετικές δηλώσεις COVID-19 για τη μείωση μισθωμάτων.

Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης σας και ανάλογα με την κατηγορία Φυσικού Προσώπου που θα έχετε επιλέξει θα σας ζητήσουμε να αναρτήσουμε και το σχετικό κατά περίπτωση δικαιολογητικό.

3. Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση για ρύθμιση των οφειλών;

Όπως ορίζεται από τις διατάξεις, μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο έως και 31η Οκτωβρίου 2021

4. Ποιας χρονικής περιόδου οφειλές μπορώ να ρυθμίσω;

Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν είναι δύο κατηγοριών:

 • Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και
 • Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021
 • Οφειλές που βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση.

5. Ποιες κατηγορίες / είδη οφειλών μπορώ να ρυθμίσω;

Όπως αναφέρουμε παραπάνω στο κείμενο της ανακοίνωσης:

«…..Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως έως 11.6.2021….»

Οπότε μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές (τηρουμένων βέβαια και λοιπών προϋποθέσεων) από οποιαδήποτε αιτία* και αν προέρχονται, ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Λογαριασμούς Ύδρευσης
 • Λογαριασμούς Άρδευσης
 • Τέλη Παρεπιδημούντων
 • Μισθώματα
 • Εισφορά σε χρήμα
 • Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων
 • Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων
 • Τέλος παρεπιδημούντων
 • Τέλη κοιμητηρίων
 • Πρόστιμα Κ.Ο.Κ

*Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου – εξαιρούνται οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού.

6. Ποιο το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων εάν ρυθμίσω τις οφειλές μου;

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων εξαρτάται και κλιμακώνεται ανάλογα με το πλήθος των δόσεων.

Πιο αναλυτικά:

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20) ως εξής:

 • Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,
 • Αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
 • Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
 • Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
 • Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

7. Πόσες δόσεις μπορώ να επιλέξω;

Όσες θέλετε από 2 έως 100 αρκεί να μην είναι κάθε δόση μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Στην ηλεκτρονική σας αίτηση μας δηλώνετε το πόσες δόσεις επιθυμείτε (μη οριστικό).

Αφού σας γνωστοποιήσουμε στο email το σύνολο των οφειλών που μπορείτε να ρυθμίσετε, οριστικοποιείται το πλήθος των δόσεων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας και υπογράφεται η σχετική ρύθμιση.

8. Πότε χάνεται – καταργείται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

 • Δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών
 • Δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

9. Πόση προσαύξηση θα πληρώσω εάν καθυστερήσω μία δόση;

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

10. Πώς θα μάθω το σύνολο των οφειλών που μπορώ να ρυθμίσω;

Επειδή οι οφειλές που δύναται να ρυθμιστούν, αφορούν μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο βεβαίωσης και διέπονται και από άλλες προϋποθέσεις, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής σε απλά βήματα:

 1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση του (δείτε στο τέλος τις σχετικές παραπομπές)
 2. Ο Δήμος λαμβάνει ηλεκτρονικά την αίτηση, εξετάζονται τα επιμέρους δεδομένα οφειλών (χρονικά διαστήματα βεβαίωσης κλπ) από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας
 3. Ο Δήμος Ιεράπετρας σας απαντάει στο email που μας έχετε δηλώσει για το σύνολο των οφειλών που μπορείτε να ρυθμίσετε
 4. Ο ενδιαφερόμενος κατόπιν αποφασίζει – οριστικοποιεί το πλήθος των δόσεων που επιθυμεί, συντάσσεται και υπογράφεται η τελική ρύθμιση.

11. Πού θα πληρώνω τις δόσεις που θα υπολογιστούν;

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 474 με Αρ.Πρωτ. 54938 – 21-07-21 – Υπουργείο Εσωτερικών | Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

«….. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο δήμο εκτός εάν παρέχεται ειδική εξαίρεση για συγκεκριμένο οφειλέτη, που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών…»

Οπότε:

Για κάθε ρύθμιση και για κάθε δόση της (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων – εάν υπάρξουν) θα παραχθούν «Κωδικοί Πληρωμής σε Τράπεζες» έτσι ώστε ο υπόχρεος να καταβάλει τις δόσεις του μέσω του Τραπεζικού Συστήματος (Σύστημα ΔΙΑΣ), όπως ήδη πραγματοποιείται εδώ και 4+ χρόνια για τους λογαριασμούς Ύδρευσης και Άρδευσης.

12. Έχω ακόμα απορίες και θέλω διευκρινήσεις, τι να κάνω;

Δεν πρέπει να επισκεφτείτε τις υπηρεσίες του Δήμου, διότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 474  – Υπουργείο Εσωτερικών | Δ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

«οι δικαιούχοι της ρύθμισης … έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση απευθείας προς τον οικείο δήμο είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου..»

Οι υπηρεσίες του Δήμου θα σας εξυπηρετήσουν με όλα τα προσφερόμενα κανάλια επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, SMS)

Οπότε, για κάθε απορία ή διευκρίνηση που χρειάζεστε μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου στα τηλέφωνα 28423 40346 & 40452.

Εάν η απορία ή η βοήθεια που θέλετε είναι στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης καλέστε το Τμήμα Προγραμματισμού 28423 40387.

13. Τι ισχύει με τα προσωπικά δεδομένα;

Ο Δήμος Ιεράπετρας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία, με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 και κατ΄ εφαρμογή του, σας ενημερώνει ότι η χρήση των παραπάνω δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με έννομη υποχρέωση, της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

14. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων | Πως υποβάλλω αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με την χρήση – συμπλήρωση φορμών της υπηρεσίας Google Form και προϋποθέτει την σύνδεση σε ένα λογαριασμό gmail.

Αφού έχετε διαβάσει προσεχτικά τις ανωτέρω οδηγίες, εάν θέλετε να υποβάλετε την αίτηση σας, κάντε κλικ στο:

15. Δεν έχω λογαριασμό Gmail! Δεν μπορώ να κάνω αίτηση;

Καλέστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου στα τηλέφωνα 28423 40346 & 40452 για να βρούμε μία από κοινού νόμιμη λύση εξυπηρέτηση σας.

1η web έκδοση 04.08.2021, Last Update 06.08.2021