Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό(Πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια τη «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Έτους 2020»,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των ειδών της προμήθειας