ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ιεράπετρα   17-11-2021

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                           Αρ. Πρωτ.  13672

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Ταχ. Διεύθυνση: Ομηρείας 8

72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Καλλιόπη Γερακιανάκη

Τηλέφωνο:       2842340373

email:p.gerakianaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

              

                    ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων υπομέτρου 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

 

Δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 με ΑΔΑ: ΨΓ6Η4653ΠΓ-ΡΩΙ.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.» και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο  http://www.ependyseis.gr.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ     

ΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ