ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ιεράπετρα, 19-5-2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ.6352+6456

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                             Αριθμ. Αποφ.: 1140

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ειδικού συνεργείου που θα απασχοληθεί από  19-22/5//2023 για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μάϊου 2023.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης& διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 / Α / 2010 ), όπως τροποποιήθηκαν αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4555 / 2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της &δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ( ΦΕΚ 133 / Α / 2018 ).

2.Τις διατάξεις  του Π.Δ. 26 / 2012 ( ΦΕΚ 57/ Α΄) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 5043/2023 ( ΦΕΚ 91/Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του ΠΔ 45/22-4-2023 ( ΦΕΚ 99/Α/2023) « Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».

5.Την ΑΠ 136870/02-05-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά Τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Λασιθίου για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της  της 21ης Μαΐου 2023.

  1. Το ΦΕΚ 3204/Β΄/15.5.2023 που δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 43160/15-5-2023 με θέμα: « Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023».

7 .Την ΑΠ 6353/1116/17-5-2023 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συγκρότηση ειδικού συνεργείου που θα απασχοληθεί  για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»

8.Την ΑΠ 44769/18-5-2023 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 3321/18-5-2023) με θέμα «Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21 Μαϊου 2023».

  1. Τη με ΑΠ 403/75/12-1-2023 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων όπως ισχύει.
  2. Το ΑΠ 24103 ΕΞ2023/17-5-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  3. Το ΑΠ 5100/19-5-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης με θέμα: « Ωράριο Ο.Τ.Α. Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Μαϊου 2023 στις γενικές βουλευτικές εκλογές.
  4. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

 

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα από 19-22 Μαΐου , ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή και τις νυκτερινές ώρες, με ειδική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή,  διενέργεια, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της  21 Μαΐου 2023 από τους παρακάτω:

 

Παρασκευή 19/5/2023

Συντονισμός: Δεδελετάκη Δέσποινα 14:00-21:00

Παράδοση υλικού: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Δεδελετάκη Δέσποινα

Μανουσάκη Γεωργία

Σπανάκη Μαρία

14:00-21:00
Τηλεφωνικό κέντρο Κασωτάκη Ελένη 14:00-21:00
Γενικών καθηκόντων Δασενάκης Νικόλαος

Κονταξάκης Εμμανουήλ

Καραμπατζάκης Ευάγγελος

Κορνάρος Γεράσιμος

14:00-21:00
 

Οδηγός

 

Αγγελακούδης Άγγελος

 

14:00-21:00

 

Φωτοτυπίες: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Κορνάρου Δέσποινα 14:00-21:00

Σάββατο 20/5/2023

Συντονισμός: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη -Φανουράκη Μαρίνα 7:30-14:15

Παπατζανάκη Ροδαμάνθη 14:15-21:00

Δημοτολόγιο: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Χριστάκης Αντώνιος 8:00-12:00
Σπηλιώτης Παναγιώτης 12:00-16:00
Πλαγερά Ειρήνη 16:00-20:00
Κ. Ε. Π.:

 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Αχλάτη Αικατερίνη

Ζαχαριαδάκη Θεονύμφη

14:00- 17:00

17:00-20:00

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Φυγετάκη Χρυσοβαλαντούλα 8:00-14:00
     
Παράδοση υλικού: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Φανουράκη Μαρίνα

Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Βασιλείου Καλλιόπη

7:30-14:15
Παπατζανάκη Ροδαμάνθη

Μαράκη Στυλιανή

Γερακιανάκη Καλλιόπη

14:15-21:00
Τηλεφωνικό κέντρο Ατζαράκη Φωτεινή

Βασαρμιδάκη Μαρία

7:30-14:15

14:15-21:00

Γενικών καθηκόντων Πρωτογεράκης Κωνσταντίνος

Φουναράκης Γεώργιος

Μπιλανάκης Εμμανουήλ

Βασιλάκης Αντώνης

7:30-14:15
Λιοντάκης Νικόλαος

Γρηγορίου Σωτήριος

Κιοσές Νικόλαος

Κουναλάκης Ιωάννης

14:15-21:00

 

 

Φωτοτυπίες: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Ράντου Χρυσάνθη 7:30-14:15
Αιβαλιώτης Εμμανουήλ 14:15-21:00

 

Οδηγοί:

 

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Μουλιανιτάκης Νικόλαος 7:30-14:15
Ροδουσάκης Νικόλαος 14:15-21:00

 

Εκλογικά κέντρα- γενικών καθηκόντων

Δ.Ε.

 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
 

Συντυχάκης  Γεώργιος

 

άνευ ωραρίου

Κυριακή 21/5/2023

Συντονισμός: Περάκη Αναστασία

Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Στεφανάκη Καλλιόπη 7:00-13:00

Βασαρμιδάκη Ειρήνη 13:00-19:00

Δημοτολόγιο: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Χριστάκης Αντώνιος 7:00-11:00
Σπηλιώτης Παναγιώτης 11:00-15:00
Πλαγερά Ειρήνη 15:00-19:00

 

 Γενικά Καθήκοντα :

 

 

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Μπαχλιτζανάκη Ζαχαρούλα 7.00-13:00
Μπαλαντινάκης Κωνσταντίνος 7.00-13:00
Ζαχαριαδάκης Γεώργιος 7.00-13:00
Ζερβάκης Ελευθέριος 7.00-13:00
Σαμπροβαλάκης Δημήτριος 7.00-13:00
Θεοδωράκης Εμμανουήλ 13:00-20:00
Τζωρτζάκης Γεώργιος 13:00-20:00
Πυθαρούλης Εμμανουήλ 13:00-20:00
Ματθαιάκης Εμμανουήλ 13:00-20:00
Ζαμπετάκης Νεκτάριος 18:00-λήξη
Λιαπάκη Εμμανουέλα 18:00-λήξη
Μπαριτάκης Ελευθέριος 18:00-λήξη
Λιάγκος Θωμάς 18:00-λήξη

 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο:

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Ζουμπουλάκη Ειρήνη 7:00-13:00
Χαραλαμπάκη Νεκταρία 13:00-19:00
Παπαδάκη Μαρία 19:00- λήξη

 

 

Εκλογικά κέντρα- Καθαρισμός Δ.Ε.

 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
 

Συντυχάκης  Γεώργιος

 

Άνευ ωραρίου

 

 

Κ. Ε. Π. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ : Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Κατσαβδάκης Γεώργιος

Ζαχαριαδάκη Θεονύμφη

Αχλάτη Αικατερίνη

Κουρίνου Μαρία

7:00-11:30

11:30- 13:00

13:00-14:30

14:30-19:00

 

 

Κ. Ε. Π.:

 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Ρηγάκη Θεοδώρα

Καλαιτζάκη Αγγελική

7:00-13:00

13:00- 19:00

 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Περάκη Αναστασία-Δραγασάκης Ελευθέριος (19:00- λήξη)

Παραλαβή Πρακτικών-Τηλεγραφημάτων: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Λιαπάκη Εμμανουέλα

 

19:00-λήξη

 

Έλεγχος Τηλεγραφημάτων: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Περάκη Αναστασία

 

19:00-λήξη

 

Αναπαραγωγή Τηλεγραφημάτων ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Λιάγκος Θωμάς

Μπαριτάκης Λευτέρης

19:00-λήξη

 

 

Διακίνηση Τηλεγραφημάτων Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Ζαμπετάκης Νεκτάριος

Μπαριτάκης Λευτέρης

18:00-λήξη

 

Ενημέρωση αποτελεσμάτων Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Δραγασάκης Ελευθέριος

Λιάγκος Θωμάς

18:00-λήξη

 

Δευτέρα 22/5/2023

Παραλαβή Πρακτικών-Τηλεγραφημάτων: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Περάκη Αναστασία

Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Παπατζανάκη Ροδαμάνθη

Μπαριτάκης Ελευθέριος

Δραγασάκης Ελευθέριος

08:00 έως 12:00 μ.

 

 

Σάββατο και Κυριακή

Ηλεκτρολόγος Υπηρεσίας – Επιφυλακή: Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Μουδάτσος Σπυρίδων

 

Άνευ ωραρίου

 

 

Γραφείο Κίνησης Οχημάτων:

 

Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Καροφυλάκης Γεώργιος

 

άνευ ωραρίου

 

Καθαρίστρια Δημαρχείου-Δημοτολογίου Ονοματεπώνυμο Ωράριο Εργασίας
Χαρκιολάκη Κωστούλα

 

Άνευ ωραρίου

 

 

Υπεύθυνοι  Υπάλληλοι για την μεταφορά των τηλεγραφημάτων  από τα εκλογικά Τμήματα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

Νο

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1 Δαγαλάκη Βιολέτα 58

59

1ο Δημοτικό Σχολείο
2 Καβουσανός Μιχαήλ 60

61

62

1ο Δημοτικό Σχολείο
3 Προεστάκη Ελισάβετ 63

64

65

2ο Δημοτικό Σχολείο
4 Χαλκιαδάκη Χρυσούλα 66

67

2ο Δημοτικό Σχολείο
5 Βαρδάκη-Λαμπράκη Καλλιρόη 68

69

3ο Δημοτικό Σχολείο
6 Φραγκούλη Μαρία 70

71

3ο Δημοτικό Σχολείο
7 Παπουτσάκης Εμμανουήλ 72

73

1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας
8 Ζαφειράκης Εμμανουήλ 74

75

1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας
9 Γαλυμιτάκης Ελευθέριος 76

77

2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας
10 Χριστάκης Ιωάννης 78

79

2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας
11 Τζανάκης Γεώργιος 80

83

Δημοτικό Σχολείο Βαϊνιάς

Δημοτικό Σχολείο Κεντριού

12 Καροφυλάκης Γεώργιος 81

82

5ο Δημοτικό Σχολείο Γρα Λυγιάς
13 Χριστάκης Εμμανουήλ 84

85

Δημοτικό Σχολείο Φερμών
14 Καλύβας Νεκτάριος 86

87

Δημοτικό Σχολείο  Ανατολής
15 Μιχαλακάκης Γεώργιος 89

101

Μουσικό Γυμνάσιο Καβουσίου

Δημοτικό Σχολείο Παχειάς Άμμου

16 Μαυράκης Εμμανουήλ 90 Δημοτικό Σχολείο Καλαμαύκας
17 Ζαμπετάκης Παναγιώτης 91

92

93

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χωριού
18 Σκουλούδης Δημήτριος 94

96

Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς

Δημοτικό Σχολείο Μεσελέρων

19 Τσαγκαραντωνάκης Ιωάννης 95

97

103

Δημοτικό Σχολείο Μαλών

Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Χριστού

20 Κριτσωταλάκης Ευάγγελος 98

99

Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών

Δημοτικό Σχολείο Μύθων

21 Σταθάκης Γεώργιος 100

88

102

Δημοτική αίθουσα Μύρτους

Πρώην Κοιν. Κατάστημα Γδοχίων

Κοιν. Κατάστημα Ρίζας

22 Σγουρός Εμμανουήλ 104

105

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου

23 Μπάμπαλης Γεώργιος 106 Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Ορεινού
24 Φιλιππάκης Εμμανουήλ 107

108

Δημοτικό Σχολείο Κουτσουρά

Δημοτικό Σχολείο Κουτσουρά

25 Μουδάτσος Σπυρίδων 109 Κοινοτικό Γραφείο Σχινοκαψάλων

 

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο Διαύγεια και στην προθήκη του Δήμου .

 

ΜΕΔ

Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

 

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη