ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση :  Πλατεία Κανουπάκη
722 00 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλ.: 28423 40365
Fax:   28420 26110

Ιεράπετρα   26 -04-2017
Αριθμ. Πρωτ. 4230

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έπειτα από τη με αρ.πρωτ. 2643/17-3-2017 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Δήμου για τη συμμετοχή Φορέων και δημοτών του Δήμου Ιεράπετρας στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη και λόγω του μικρού αριθμού κατατεθειμένων αιτήσεων, παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι την 15η Μαΐου 2017.

Επισημαίνεται στους συνδημότες μας, ότι ο ρόλος της συγκεκριμένης Επιτροπής και κατ’ επέκταση των συμμετεχόντων Φορέων και δημοτών είναι ουσιώδης, καθώς αυτή:

  • Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
  • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
  • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ (π.χ. για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την τήρηση της καθαριότητας, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας , τη λειτουργία δημοτικών αγορών, τη χρήση πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων κλπ).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Φορείς καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail).

Ειδικά για τους Φορείς πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής με στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας  Νταραράς