ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

   

Ιεράπετρα 17/06/2022

Αριθμ. πρωτ. 7209

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Σας προσκαλούμε στις 21/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
2 Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας περιφερειακής οδού Μουρνιών Δήμου Ιεράπετρας».
3 Έγκριση 1ου πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής – οικονομικής προσφοράς) για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις  «Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της νήσου Χρυσής (ΓαϊδουρονήσΙ), την προβολή παράκτιου μετώπου καθώς και του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δ. Ιεράπετρας».
4 Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
5 Μετατόπιση παροχής φωτισμού στην Αγιά Φωτιά της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας.
6 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 180,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6073, µε τίτλο « Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης