Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 14.09.2020

                                              Ιεράπετρα 109-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            

Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή

Τηλέφωνο:        (28423) 40361

Fax:                 (28420) 26110   

E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Αρ.πρωτ.  :11633
         ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα       

Μαστοράκη  Πέτρο          

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

 Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

 Πετρά  Αντώνιο

 Πανταζή Αργύρη     

         ΠΡΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων.

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

Αγγελάκη  Γεώργιο

Σαρρή  Παναγιώτη

ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις  14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Eγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4-Πυροπροστασία 2019».

Εισηγητής : Γιώργος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού και φωτισμός γηπέδων(έλεγχος οικονομικών προσφορών)

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την «προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4-Πυροπροστασία 2019».

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση χωματ. Μηχανημάτων Πυροπροστασία 2019.

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 5ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  εκτέλεση του έργου «Βελτίωση  πρόσβασης στο Σελάκανο».

Εισηγητής Γ. Βαρδάκης

 

Θέμα 6ο: Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη συνοικία Πετροτηγάνι Καβουσίου.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 7οο:Επέκταση δημοτικού φωτισμού προς τον ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου  στην Παχεία ΄Αμμο.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

 Θέμα 8ο:Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Πετρούνια στη Γραλυγιά

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 9οο:Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου στο νέο σχέδιο πόλης

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

   Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 Θεοδόσιος Καλαντζάκης