ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ιεράπετρα, 20-10-2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                Αρ. Πρωτ. 14242

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                          Αρ. Απόφ.   1789        

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : A. Περάκη

Δ/νση : Δημοκρατίας 31

Τ.Κ.: 72200

Τηλ: 2842340360

Email: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού  Covid -19 στους χώρους λειτουργίας του Δήμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

                              Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του  άρθρου. 86 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και  του άρθρου 58  και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την από 11.03.2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (ΦΕΚ Α΄55/20) με θέμα « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

3.Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (ΦΕΚ Α΄64/ 20 « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού covid-19».

4.Τις υπ’  αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2-10-2020 (ΑΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π),ΔΙΔΑΔ /Φ.69/129/18771/13-10-2020 (ΑΔΑ:9ΠΩΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

5. Τη με αρ.πρωτ.1898/03.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Ιεράπετρας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Την ΑΠ 14134/1788/20-10-2020 απόφαση Δημάρχου Ιεράπετρας με θέμα: « Ορισμός Συντονιστών Διαχείρισης  COVID-19».                           

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καταρτίζουμε το σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού  Covid -19 στους χώρους λειτουργίας του Δήμου Ιεράπετρας, ως ακολούθως:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού  Covid -19 στους χώρους λειτουργίας του Δήμου Ιεράπετρας

Εισαγωγή

Η νόσος COVID-19 είναι μια νόσος του αναπνευστικού συστήματος και η κυρία οδός μετάδοσης είναι με την επαφή από άτομο σε άτομο και με την άμεση επαφή με τα σταγονίδια που δημιουργούνται με την αναπνοή στην περίπτωση που ένα μολυσμένο άτομο βήχει ή φτερνίζεται. Έως σήμερα οι κορωνοϊοί χρειάζονται ως ξενιστή ένα ζώο ή άνθρωπο για να πολλαπλασιαστούν. Πρόσφατη οδηγία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας αναφέρει ότι με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, ο ιός COVID-19 μεταδίδεται κατά τη διάρκεια στενής επαφής μέσω των αναπνευστικών σταγονιδίων (που σχηματίζονται με το βήχα ή το φτέρνισμα) και από μολυσμένα αντικείμενα. Ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί απευθείας από άτομο σε άτομο στην περίπτωση που ένα κρούσμα COVID-19 βήχει ή φτερνίζεται, παράγοντας σταγονίδια που φτάνουν σε μύτη, στόμα, ή μάτια του άλλου ατόμου. Εναλλακτικά, καθώς τα αναπνευστικά σταγονίδια έχουν αρκετά μεγάλο βάρος για να μεταφέρονται στον αέρα, αυτά τελικά κατακάθονται σε αντικείμενα και επιφάνειες που περιβάλλουν το μολυσμένο άτομο. Είναι πιθανό κάποιος να μπορεί να μολυνθεί όταν ακουμπήσει μια μολυσμένη επιφάνεια, αντικείμενο, ή το χέρι ενός μολυσμένου ατόμου, και στη συνέχεια να αγγίξει το δικό του στόμα, ή τη μύτη του ή τα μάτια του. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που κάποιος αγγίξει το πόμολο της πόρτας ή δώσει χειραψία και μετά ακουμπήσει το πρόσωπό του. Πρόσφατη έρευνα που αξιολόγησε την επιβίωση του ιού COVID-19 σε διάφορες επιφάνειες ανέφερε ότι, ο ιός μπορεί να παραμείνει βιώσιμος έως και 72 ώρες σε πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι, έως τέσσερις ώρες σε χαλκό και έως και 24 ώρες σε χαρτόνι.

1. Στόχος:

Η σωστή εφαρμογή των οδηγιών, που ακολουθούν έχει ως στόχο:

Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους

Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.

Τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα

2. Σχεδιασμός διαχείρισης – υποχρεώσεις συντονιστών

2.1. Σχεδιασμός διαχείρισης

Το παρόν αποτελεί ένα γενικό σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Κάθε οργανική μονάδα , επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος,  μέσω του συντονιστή διαχείρισης COVID -19 που έχει οριστεί γι’  αυτήν με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 14134/1788/20-10-2020 απόφαση Δημάρχου Ιεράπετρας , πρέπει να λάβει υπόψη της το παρόν  και να φροντίσει για την προσαρμογή του στις ανάγκες του επαγγελματικού χώρου λειτουργίας του, εφόσον κρίνει ότι οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου ή οι εργασίες που επιτελεί το προσωπικό ευθύνης του απαιτούν κάτι τέτοιο,.

Στο σχέδιο δράσης εντοπίζονται σημεία ή θέσεις/είδος εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό και καθορίζονται ανάλογα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού.

2.2  Υποχρεώσεις συντονιστών

Με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας είναι απαραίτητο, οι συντονιστές διαχείρισης COVID-19 και οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 14134/1788/20-10-2020 απόφαση Δημάρχου Ιεράπετρας μεριμνούν:

για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους,

για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της οργανικής μονάδας και

για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

3. Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:

3.1. Ορισμοί «κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19

Κλινικά κριτήρια

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα:

• βήχας

• πυρετός

• δύσπνοια

• αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας

• επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Επιδημιολογικά κριτήρια

• στενή επαφή  με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων

Ταξινόμηση κρουσμάτων

Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια

Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος. .

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

Α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

• άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.

• άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.

• άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.

• άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.

•  άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Β. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:

•  άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά.

•  άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά.

• άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19ς.

3.2. Διαχείριση υπόπτου κρούσματος

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εντός της οργανικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

•  Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.

•  Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).

• Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας

•  Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.

•  Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της (Παράρτημα 1 )

   Ο γενικός συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του Δήμου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:

Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies)  (Παράρτημα 2)

Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, διαδρόμους κλπ)

Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.

Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία του γενικού συντονιστή με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf) (Παράρτημα 3).

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:

• Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ

•  Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες. https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/  (Παράρτημα 4)

Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:

• Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).

•  Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/ (Παράρτημα 4)

Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:

• Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

3.3 Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών.

Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος.

ΚΑΙ

Ο γενικός συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του Δήμου επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλου του Οργανισμού.

Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση:  

Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Οργανισμού):

• Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών

• Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον:

o τήρηση αποστάσεων

o υγιεινή χεριών

o αναπνευστική υγιεινή

o καθαριότητα περιβάλλοντος

Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στον Δήμο.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής λειτουργίας του Δήμου συνολικά ή κάποιας οργανικής μονάδας του, ή κάποιου συγκεκριμένου χώρου εργασίας.

3.4 Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας μιας οργανικής μονάδας, εκδίδεται από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος.

Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών μονάδων του Δήμου, λαμβάνονται κατόπιν απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών  μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.  

4. Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων

Για τον τακτικό καθαρισμό επαγγελματικού χώρου ισχύουν τα αναφερόμενα στον παρακάτω σύνδεσμο:

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies) (Παράρτημα 2).

5α. Διαφοροίηση ισχυόντων κανόνων τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων προστασίας, αναλόγως της επιδημιολογικής επιβάρυνσης των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, (με την  ως άνω υπ’ αριθμ. 7 ΚΥΑ), ορίζονται για τις δημόσιες τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων, στα οποία θα κατατάσσονται εκάστοτε οι περιφερειακές ενότητες της Χώρας, αναλόγως της επιδημιολογικής επιβάρυνσης που θα έχουν, ως εξής:

ΧαμηλόΜέτριοΥψηλόΠολύ υψηλό
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με την παρ. 5β).Προστασία Υπαλλήλων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες / αυξημένου κινδύνου με απασχόληση back office ή εξ αποστάσεως εργασία.Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με την παρ. 5β) Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20% επιπλέον των  Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου .Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού.Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με την παρ. 5β).Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% επιπλέον των  Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου .Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά  κατόπιν ραντεβού.Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό (σύμφωνα με την παρ. 5β).Παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό και παροχή τηλεργασίας ανεξαρτήτως ποσοστού.Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, με παροχή εξ αποστάσεως εργασίας όπου είναι εφικτό ή τη χορήγηση ειδικής άδειας.Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά  κατόπιν ραντεβού.Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων.

   5β. Υποχρέωση χρήσης μάσκας.

       (Άρθρο 2 ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 (ΦΕΚ 4484/Β΄/11-10-2020)

  1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας με βάση το επιδημιολογικό επίπεδο στο οποίο εντάσσεται κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

 Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το χαμηλό ή το μέτριο ή το υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο (όπως αναφέρονται παραπάνω), επιβάλλεται μάσκα:

Α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και

Β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 1,50 μέτρου μεταξύ ατόμων.

Σε περίπτωση που μια περιοχή   εντάσσεται στη στήλη με το  πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εργασίας.

  • Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται:

Α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

Β) τα παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών.

5 . Σημεία – θέσεις εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό

Τα σημεία – θέσεις εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό είναι όλες οι υπηρεσίες οι οποίες συναλλάσσονται με το κοινό και τους εξωτερικούς επισκέπτες (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου & Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας  και Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού (Ιδιαιτέρως μονάδες βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Κοινότητας και  Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθώς και Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου κ.λπ.).

Σε όλες τις θέσεις έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ήτοι διαχωριστικά, μη ιατρικές μάσκες για το προσωπικό, γάντια κ.λ.π. και υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες για τους επισκέπτες, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

                                                                                                       ΜΕΔ

                                                                                          Η  Αντιδήμαρχος

                                                                                     Χρυσούλα Χατζημαρκάκη