ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Ιεράπετρα,12-10-2021

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                            Αρ. πρωτ. 2541

ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                        Αρ. Αποφ. 106

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Τ.Κ: 72200

Τηλ.: 28420 22200

 

ΘΕΜΑ: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΠΟΛΤΙ.Α.» Ιεράπετρας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-2006 τ.Α΄) « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58 και 94 παρ. 4 εδαφ. 27 για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  3. Τον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας (ΦΕΚ 2244/τ. Β’/19-10-2015)
  4. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας και στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας λόγω ισχυρού σεισμού.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Την αναστολή λειτουργίας όλων των βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας την 13-10-2021 λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από το σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Νομό μας.

 

Η Πρόεδρος

Σακαδάκη Μαρία