ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με Δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης,

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει.

Η κενή θέση που πρόκειται να καλυφθεί είναι μια (1).

Δικαιούχοι:

Τις υπηρεσίες του προγράμματος δικαιούνται να λάβουν ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ.) και κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (άμεσα και έμμεσα) δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλη δομή ή πρόγραμμα. Την αίτηση υποβάλλει ο ωφελούμενος ή ο φροντιστής του ηλικιωμένου, καταθέτοντας πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή και εργασιακή του κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας των άμεσα ωφελούμενων.

Στόχος της δομής είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (φροντιστών) στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα (άμεσα ωφελούμενος). Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, στην αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. από ειδικευμένο προσωπικό  νοσηλευτής, κοινωνικός φροντιστής, βοηθητικό προσωπικό, το οποίο αναπτύσσει συνεργασία με τοπικούς συμβουλευτικούς φορείς και φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν προς τους ωφελούμενους της δομής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την οργανωμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και νοσηλευτική φροντίδα με έμφαση στα προβλήματα μνήμης και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ωφελουμένου ατόμου και της οικογένειάς του ή των φροντιστών του. Στο Κέντρο επίσης παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα, φυλάσσονται μερίδες γεύματος και παρέχεται κατάλληλη διατροφική σίτιση σε συνεργασία με τους φροντιστές και ειδικούς.

Για την εγγραφή υποβάλλονται:

  • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ η οποία χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και τα Κ.Ε.Π Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού ή λαμβάνεται από τον δημοτικό ιστοχώρο διοικητικής ενημέρωσης http://www.ierapetra.gov.gr/
  • Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που αποτυπώνουν την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ακολουθείται η λήψη σύντομου ατομικού ιστορικού από το επιστημονικό προσωπικό της δομής. Η τελική επιλογή γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκαθορίζονται στην σχετική πρόσκληση (αριθμ.2499/10-6-2016)  της Περιφέρειας Κρήτης. Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας. Επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι :

Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελουμένων):

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1. Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)4
Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)6
Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)10
2. Εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχειας15
Πάνω από το όριο της φτώχειας10
3. Οικογενειακή Κατάσταση Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η5

 

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2014 ορίζεται σε 4.608 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρόσθετα της αίτησης):

Για τον ηλικιωμένο:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
  2. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ατόμου(πλήρως, μερικώς, ή μη αυτοεξυπηρετούμενος κινητικά-νοητικά–ψυχικά) και όπου απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
  3. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2017(δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2017 έως 31/12/2017)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  από ΠΕΜΠΤΗ  09/05/2019 έως και  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/05/2019, στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00. π.μ. έως 15.00 μ.μ.). Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πλουμίδου 47, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28420 89926 και 28423 40380 (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
Email: koinopolitia@ierapetra.gov.gr  – fax:28420 25922
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Xαραλαμπάκη Μαριάννα (κοινωνική λειτουργός)