ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για το έτος : 2019

 

Κωδικοί
Αριθμοί
Έσοδα και ΕισπράξειςΠροϋπολογισμός
σε ευρώ
0Τακτικά Έσοδα840.045,36
1 (πλην 13)Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)1.181.803,66
2Έσοδα παρελθόντων ετών426.149,12
31Εισπράξεις από Δάνεια0,00
32Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη42.923,60
4Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων683.880,00
5Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους332.085,37
13Επιχορηγήσεις για επενδύσεις0,00
Σύνολο Πόρων :3.506.887,11

 

 

Κωδικοί
Αριθμοί
Έξοδα και ΠληρωμέςΠροϋπολογισμός
σε ευρώ
60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού1.809.466,49
61,62Αμοιβές και παροχές τρίτων164.820,00
63,64Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα256.611,17
651Τοκοχρεολύσια δανείων1.000,00
66Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών185.893,04
67,68Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα4.500,00
81,83Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.208.839,92
82,85Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις698.415,57
Επενδύσεις
71Αγορές152.340,92
73Έργα0,00
74Μελέτες0,00
75Συμμετοχή σε επιχειρήσεις0,00
652Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων0,00
9111Αποθεματικό25.000,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών :3.506.887,11

 

 

Ο Διευθυντής                                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ. Σ
Νικόλαος Κοϊνάς                                                                           Εμμανουήλ Γεωργαλάκης