dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

(web) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Aριθμός Πρακτικού  :   12/2014
Αριθμός Απόφασης : 206/2014
ΑΔΑ: ΒΜ1ΜΩΡ8-ΘΥΦ

Θέμα : Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας».

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.13936/19-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στην Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Μαρία Φραγκούλη και Σοφία Δαγαλάκη, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αρ.64/2011 απόφασή του είχε αποφασίσει τη συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: α) «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιεράπετρας», β) ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας, γ) Μουσική Σχολή Δήμου Ιεράπετρας, δ) «Σερέπετσης Γεώργιος Δημοτική Φιλαρμονική  Ιεράπετρας»  και ε) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιεράπετρας και  τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» και με τον τίτλο: «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».

Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με τη με αρ.412/11.4.2011 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ΄Β΄ 1068/31-5-2011.

Σύμφωνα με την παρ. 3 της ως άνω απόφασης:

«Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από  δεκαπέντε (15) μέλη  ως εξής:

– Επτά  (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι  δύο (2)  τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους

– Έξι (6) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ιεράπετρας, που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση  ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου,  με τους αναπληρωτές τους .

– Ένας (1)  εκπρόσωπος των τακτικών υπαλλήλων του Ν.Π.  που  ορίζεται  ύστερα από  γενική  συνέλευση των εργαζομένων , με τον αναπληρωτή του

– Ένας (1) εκπρόσωπος  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας , που ορίζεται από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ,με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.»

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, ο οποίος πρότεινε ως μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» τη δημοτική σύμβουλο κ. Χατζημαρκάκη Χρύσα και την κάλεσε να προτείνει τα υπόλοιπα μέλη, από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Η κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη, πρότεινε να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία, Νταραράς Ηλίας, Ασπραδάκης Γεώργιος και Σουραβλής Χριστόφορος, με αναπληρωτές τους κ.κ. Πανταζή Αργύριο, Λουτσέτη Εμμανουήλ, Μαστοράκη Πέτρο, Φραγκούλη Εμμανουήλ και Μαστοράκη Γεώργιο.

Από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου, αναδείχθηκε εκπρόσωπός τους η κ. Τσουράκη Ελπινίκη αναπληρώτρια την κ. Μυτιληναίου Γεωργία.

Ως δημότες προτάθηκαν από την κ. Χατζημαρκάκη οι κ.κ. Πανταζής Σιμόπουλος, Γεωργαλάκης Εμμανουήλ, ως Αντιπρόεδρος, Καρανδεινού Ελεάνα, Χασάπη Κυριακή, Λαθουράκης Ιωάννης και Περαντώνη Ειρήνη, με αναπληρωτές τους κ.κ. Αγγελάκη Σοφία, Βεζυρινοπούλου Σοφία, Πανταζή Κωνσταντίνο, Μπαχλιτζανάκη Θεονύμφη, Κόλλια Δέσποινα και Προϊστάκη Μαρία.

Επίσης, με τη με αρ. 47/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας ορίστηκε εκπρόσωπός της ο κ. Παπαδάκης Μιχαήλ, με αναπληρωτή του τον κ. Γαϊτανάκη Νικόλαο.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας να προτείνουν από δύο δημοτικούς συμβούλους, ως τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους.

Προτάθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη και Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος, με αναπληρωτές, αντίστοιχα, τους κ.κ. Σουργιαδάκη Αικατερίνη και Λιανάκη Γεώργιο.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πολίτες εν Δράσει» κ. Μιχαήλ Μαχαιράς, έχοντας επισημάνει προηγουμένως ότι θα μπορούσε να έχει δοθεί η δυνατότητα στις παρατάξεις της μειοψηφίας να εκπροσωπηθούν και μέσω δημοτών, όπως οι κ.κ  Χαράλαμπος Κανάκης και Χριστόφορος Σφακιανάκης, οι οποίοι είχαν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Νομικό Πρόσωπο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, δήλωσε ότι δε συμφωνεί για μέρος της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Αυτό, τόνισε, δεν σημαίνει ότι αμφισβητεί, σε οποιονδήποτε βαθμό, τη διάθεση των ανθρώπων που προτάθηκαν, να προσφέρουν και να εργαστούν για το καλό του Νομικού Προσώπου και κατ’ επέκταση του Δήμου.

Η διαφωνία του, κατέληξε, έγκειται στο πώς καταρτίστηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγινε η πρόταση της πλειοψηφίας.

Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρία Κοτσιφάκη εξέφρασε τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι η παράταξή της δεν εκπροσωπείται ούτε από δημότες μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός τόσο σημαντικού  Νομικού Προσώπου, που έχει να κάνει με υπηρεσίες πρόνοιας και τον πολιτισμό.

Επισήμανε την εμπειρία που αποκόμισε, μέσα από την προσφορά και τον αγώνα της στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και τόνισε ότι η επιλογή των προσώπων θα έπρεπε να είναι πιο αντικειμενική.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία, υπέρ της παραπάνω πρότασης τάχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ασπραδάκης Γεώργιος, Βλάσση Ελένη, Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ, Γερακιανάκης Εμμανουήλ, Ζερβάκης Εμμανουήλ, Κορνάρος Χαράλαμπος, Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος, Λιανάκης Γεώργιος, Λουτσέτης Εμμανουήλ, Μαστοράκης Γεώργιος, Μαστοράκης Πέτρος, Νταραράς Ηλίας, Πανταζής Αργύριος, Παπαδοπετράκης Ανδρέας, Πετράς Αντώνιος, Προϊστάκης Γεώργιος, Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία, Σουραβλής Χριστόφορος, Σπυριδάκης Μιχαήλ, Τζιρβελάκης Ιωάννης, Φραγκούλης Εμμανουήλ και Χατζημαρκάκη Χρύσα.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κοτσιφάκη Μαρία, Μαχαιράς Μιχαήλ, Μπαλοθιάρης Κωνσταντίνος, Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη και Σουργιαδάκη Αικατερίνη ψήφισαν κατά.

            Τέλος, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.
 2. Τις προτάσεις του κ. Δημάρχου και των δημοτικών παρατάξεων
 3. Τη με αριθμό 64/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ΄Β΄ 1068/31-5-2011
 4. Τη με αρ. 412/11.4.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
 5. Τη με αρ. 47/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας
 6. Το από 17.09.2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας
 7. Την ψηφοφορία που διεξήχθη
 8. Τις  διατάξεις των άρθρων 65,  67 & 103 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας), ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. xrysa-xatzimarkaki-proedros-npdd-koinopolitia

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

  Χατζημαρκάκη Χρύσα, δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας | ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 2. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία , δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας
 3. Νταραράς Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
 4. Ασπραδάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
 5. Σουραβλής Χριστόφορος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
 6. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη, δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
 7. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας

Αναπληρωματικά  Μέλη

 1. Πανταζής Αργύριος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
 2. Λουτσέτης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
 3. Μαστοράκης Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
 4. Φραγκούλης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
 5. Μαστοράκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
 6. Σουργιαδάκη Αικατερίνη, δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας
 7. Λιανάκης Γεώργιος, δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Τακτικά Μέλη

 1. Πανταζής Σιμόπουλος, δημότης
 2. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ,  δημότης | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. Καρανδεινού Ελεάνα, δημότισσα
 4. Χασάπη Κυριακή,  δημότισσα
 5. Λαθουράκης Ιωάννης,  δημότης
 6. Περαντώνη Ειρήνη, δημότισσα

Αναπληρωματικά  Μέλη

 1. Αγγελάκη Σοφία,  δημότισσα
 2. Βεζυρινοπούλου Σοφία, δημότισσα
 3. Πανταζής Κωνσταντίνος, δημότης
 4. Μπαχλιτζανάκη Θεονύμφη, δημότισσα
 5. Κόλλια- Αντωνάκη  Δέσποινα, δημότισσα
 6. Προϊστάκη  Μαρία, δημότισσα

Τακτικά Μέλη

14    Τσουράκη Ελπινίκη, εκπρόσωπος εργαζομένων

Αναπληρωματικό  Μέλος

14    Μυτιληναίου Γεωργία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τακτικά Μέλη

15     Παπαδάκης Μιχαήλ, εκπρόσωπος Δημοτικής Κοινότητας

Αναπληρωματικό  Μέλος

15     Γαϊτανάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος Δημοτικής Κοινότητας

Β. Εκλέγει Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη δημοτική σύμβουλο   κ. Χατζημαρκάκη Χρύσα και Αντιπρόεδρο τον κ. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ.

Γ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2014.


Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δημοκρατίας 31 (Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη - 2ος όροφος) - Ταχ.Κώδικας: 72200
Τηλέφωνο: 28423-40326 & 7- fax 28420 25922 - koinopolitia@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr