ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ιεράπετρα    : 17/7/2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                    Αριθμ. πρωτ. : 1734

Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

( Κοινωνία- Πολιτισμός- Αλληλεγγύη Ιεράπετρας )

Κτήριο  «Μελίνα  Μερκούρη», 2ος  όροφος

Δ/νση: Δημοκρατίας  31  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Τ.Κ.   72200

Τηλ: 2842340326-27

Φαξ: 2842025922

 

                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  10η    2015   

Προς τους κ.κ.:

 1. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
 2. Ασπραδάκης Γεώργιος
 3. Καρανδεινού Ελεάννα
 4. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
 5. Λαθουράκης Ιωάννης
 6. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 7. Νταραράς Ηλίας
 8. Παπαδάκης Μιχαήλ
 9. Κόλλια-Αντωνάκη Δέσποινα
 10. Σιμόπουλος Πανταζής
 11. Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου Μαρία
 12. Σουραβλής Χριστόφορος
 13. Χασάπη Κυριακή
 14. Τσουράκη Ελπινίκη (εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)

Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε στις  21/7/2015, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. για να συζητήσουμε τα  παρακάτω  θέματα:

 1.  Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για τη «Μουσική Σχολή» με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
 2. Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για το «Εικαστικό Εργαστήρι» με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
 3. Τροποποίηση του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 4. Εφαρμογή πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας σε όλους τους Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και συγκρότηση τμημάτων ανά σταθμό.
 5.  Διάθεση δομών και θέσεων για την ένταξη Βρεφονηπιακών /Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»2015-2016.
 6.  Έγκριση Υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής- Δήλωσης- Προσφοράς Φορέα/Δομών» για ένταξη των δομών Βρεφονηπιακών και ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»2015-2016 σύμφωνα με τη με αριθμ.2100 /16-7-2015 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α και εξουσιοδότηση στο νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης.
 7.  Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των αιτούμενων δομών Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΤΙ.Α στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2015-2016, βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2100 /16-7-2015 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α).

H Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρυσούλα (Χρύσα) Χατζημαρκάκη