Ο εγκεκριμένος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας (Τεύχος Β - ΦΕΚ 2869/19 Δεκεμβρίου 2011)

Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας  (οργανόγραμμα, διοικητικές μονάδες, διάρθρωση δήμου, αρμοδιότητες κλπ) εγκρίθηκε με την απόφαση 25/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και την απόφαση 254/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας  και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2869/19 Δεκεμβρίου 2011 – Τεύχος Β

Ο εγκεκριμένος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας

Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Στοιχεία έγκρισης Ο.Ε.Υ

    • Με την υπ’ αριθ. 25/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
    • Με την υπ’ αριθ. 254/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας
    • Με την υπ’ αριθ. 50/30−9−2011 πρακτικό συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Λασιθίου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά.
    • Με την υπ’ αριθ. 13671 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ ΒΟΝΥΟΡ1Θ-ΖΑΨ)
    • Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ιστοχώρος για τον Καλλικράτη : http://kallikratis.ypes.gr/  )

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δημοκρατίας 31 (Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη - 2ος όροφος) - Ταχ.Κώδικας: 72200
Τηλέφωνο: 28423-40326 & 7- fax 28420 25922 - koinopolitia@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr