ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Πρόεδρος Δ.Σ

Τηλ :  28423-40365

 

        

 

Ιεράπετρα  02/03/2023

Αριθμός πρωτ.: 2429

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
  1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών) 12. Περυσινάκη Νικόλαο (Μεσελέρων)
  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών) 13. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 14. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς) 16. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας) 18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη) 19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

 

Σας προσκαλούμε στις 06 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού και ΟΠΔ Δήμου Ιεράπετρας, έτους 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 570.000,00€ από την Περιφέρεια Κρήτης, για την «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό Φέρμα του Δήμου Ιεράπετρας».-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης 8.600€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών, εμβολιασμού ζώων συντροφιάς.-Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.012,18€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των ΚΔΑΠ 2022-2023.-Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Τροποποίηση της με αρ.229/2019 απόφασης Δ.Σ. σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα και στον υπεύθυνο κίνησης του λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Μεσελέρων (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2022  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 7. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 8. Ένταξη του Δ.Ιεράπετρας στο πρόγραμμα Δακοκτονίας για την τριετία 2023-2025 (Εισηγητής: Νεκτάριος Παπαδάκης)
 9. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων για τη θερινή περίοδο 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 10. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 11. Τροποποίηση της Σύμβασης για την «Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου & Ιχθυοπωλείου Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας, ετών 2020-2022» που αφορά στην παράτασή της και ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 12. Τροποποίηση της Σύμβασης, για την «Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας, ετών 2020-2022», που αφορά στην παράτασή της και ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 13. Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στο Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο του εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 14. Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2023 (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
 15. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
 16. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162368 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βατότητας οδών Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 20. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου του Δ. Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 21. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ για το έργο «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND με κωδικό 1200558 ΜΥΡΤΟΣ στη θέση Κάραβος, ΤΚ Μύθων» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 22. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 23. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του μη λειτουργούντος δημοτικού σχολείου Σχινοκαψάλων στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο ΑμεΑ για προπονήσεις (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 24. Τροποποίηση της με αρ.250/2019 απόφασης ΔΣ που αφορά στον Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 25. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή της Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση  μεταφορικών μέσων και  μηχανημάτων έργων του Δήμου Ιεράπετρας για το έτος  2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 26. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενών στη ΔΕ Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 27. Παραχώρηση δημοτικών κτιρίων στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 28. Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικών Υποτροφιών Ιακώβου Μελά, για το έτος 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 29. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας για να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας το δρώμενο αθλητικού χαρακτήρα «Coast to Coast Race», που θα διεξαχθεί στις 26-03-2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

 

Ευάγγελος Μπινιχάκης

 

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης