ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40367
Ιεράπετρα 10-01-2019
Αριθμός πρωτ.: 257                                                                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(2η, έπειτα από ματαίωση συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας)

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1.  Αντωνάκη Γεώργιο14. Μαχαιρά  Ιάκωβο
 2.  Ασπραδάκη  Γεώργιο15. Μαχαιρά Μιχαήλ
 3.  Βιαννιτάκη Μιχαήλ16. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 4.  Βλάσση Ελένη17. Πανταζή   Αργύριο
 5.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
 6.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ19. Πετρά  Αντώνιο
7.  Κορνάρο Χαράλαμπο20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
 8.  Κοτσιφάκη Μαρία21. Σουραβλή Χριστόφορο
 9.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λιανάκη  Γεώργιο23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Λουτσέτη  Εμμανουήλ24. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη  Γεώργιο25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαστοράκη   Πέτρο26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής)12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών)13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων)14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού)16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού)20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

Σας προσκαλούμε, στις 14 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 2. Ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με τη με αρ.κατ.ΑΓ38/2-5-2018 Αγωγής της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Β.Τ.Ε.Ε.» κατά του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 3. Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ιεράπετρας για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 4. Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 6. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν για την επόμενη διετία (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 7. Έγκριση της με αρ.11/2018 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας», που αφορά στην έγκριση απολογισμού 2017, απογραφή έναρξης και ισολογισμού έναρξης 2016, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016 και 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 8. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς).
 9. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 10. Παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη).
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 12. Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλλών» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 14. Πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δ.Σ. στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 15. Λήψη απόφασης αναφορικά με την εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για «Εκπόνηση Μελετών για τη Χωροθέτηση Καταδυτικού Πάρκου στο Δήμο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 17. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ηλίας Νταραράς