ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ιεράπετρα    30-05-2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                               Αριθ. πρωτ.: 6568, 6624        

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                              

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                 

Ταχ. Διεύθυνση: Ομηρείας 8                                         ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Κωδικός:        72200

Πληροφορίες:   Ν. Κασοτάκη

Τηλέφωνο:       2842340371

email:n.kasotaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Έχοντας υπόψη τα σχετικά με το θέμα:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
  Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-7-18, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ Α ́/05.11.2021) «Αναμόρφωση και
  εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του
  υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
  και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις
  στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης
  και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
 5. Την 65251/27-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Λειτουργία καντίνας σε ιδιωτικό χώρο».

 

 1. To Δ.Υ./25-10-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τις Κοινότητες του Δήμου μας, με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

 

 1. Τις προτάσεις των κοινοτήτων: α) Ανατολής 22/1-12-2022 β) Ιεράπετρας 22/23-12-2022 και το 15160 π.ε., 834/22-2-2023 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Οριοθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»

 

 1. Το 6568 / 23-05-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την οριοθέτηση θέσεων στάσιμου εμπορίου.

 

 1. Το 1499/7-2-2023 αίτημα για παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση καντίνας στην κοινότητα Παχ. Άμμου το οποίο διαβιβάστηκε στην Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία και α) την 5/12-5-2023 σχετική πρόταση της κοινότητας Παχ. Άμμου β) την 6624/24-05-2023 απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 1. Την 90/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με θέμα: «Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021.».

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Σχέδιο Κανονισμού με θέμα «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Συνημμένα: 1. Σχέδιο Κανονισμού

 1. Τα αναφερόμενα σχετικά έγγραφα  6-10.

 

 

Μ. ε. Δ.

Η Προϊσταμένη

 

 

 

Νεκταρία Κασοτάκη