ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη Χατζημαρκάκη Χρυσούλα        Μαστοράκη  Πέτρο           Μπινιχάκη   Ευάγγελο                       Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ  Πετρά  Αντώνιο  Πανταζή Αργύρη              ΠΡΟΣ Αναπληρωματικά μέλη Αστροπεκάκη Κων. Παπαδοπετράκη Ανδρέα Αγγελάκη  Γεώργιο Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 16 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα έτη 2020-2022)»(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2020-2021»

 Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: «Νομική εκπροσώπηση Αντιδημάρχου ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Λασιθίου»

Εισηγητής :Γ.Παραουλάκης-Νικ. Σφακιανάκης

Θέμα 4ο:Νομική εκπροσώπηση Προέδρου Κοινότητας ενώπιον του Εισαγγελέα

Πλημ/κων Λασιθίου

Εισηγητής : Γ.Παραουλάκης-Νικ. Σφακιανάκης

                                                           Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης