Ιεράπετρα 13-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            
Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31 Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή Τηλέφωνο:            (28423) 40361 Fax:                      (28420) 26110        E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.: 15326
         ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη Χατζημαρκάκη Χρυσούλα        Μαστοράκη  Πέτρο           Μπινιχάκη   Ευάγγελο                       Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ  Πετρά  Αντώνιο  Πανταζή Αργύρη              ΠΡΟΣ Αναπληρωματικά μέλη Αστροπεκάκη Κων. Παπαδοπετράκη Ανδρέα Αγγελάκη  Γεώργιο Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 20Nοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών

Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4-Πυροπροστασία 2019.

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Οψη Δήμου Ιεράπετρας

Εισηγητής :Γώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο: ΄Εγκριση απόδοσης λγ/σμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Κοινοτήτων.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης