ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 05/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1 Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ. Ιεράπετρας έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2 Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2021  Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Συμπλήρωση της με αρ.173/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για το Πρόγραμμα απασχόλησης 8500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων με κωδικό 102 ειδικότητας ΔΕ Οδηγών ΣΟΧ 2/2022 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού  για το έργο «Νέος φάρος Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
7 Έγκριση 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών συμμετοχής /Τεχνική & Οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (συστημικός αριθμός 160522) με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2022»
Ιεράπετρα 01/08/2022

   Αριθμ. πρωτ. 9376

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης