ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιεράπετρα 19/11/2021

Αριθμ. πρωτ. 13929

ΠΡΟΣ

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Μπινιχάκη  Ευάγγελο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Πετρά  Αντώνιο

Πανταζή Αργύρη     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 23/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων κοινοτήτων.
2 Έγκριση πρακτικού 1 – για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας».
3 Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας έτους 2020.
4 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για τη «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Ιεράπετρας».
5 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης στην περιοχή Αγιασμένος Ιεράπετρας.
6 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού και χορήγηση νέας παροχής στην περιοχή Καθαράδες Ιεράπετρας.
7 Διαγραφή τελών άρδευσης.
8 Έγκριση πρακτικού  1 (δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνικά)  για τον «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ  ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ .
9 Έγκριση πρακτικών  1 και 2  (δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνικά) και οικονομικές προσφορές για την «Προμήθεια οχήματος μεταφοράς οργανικών βιοαποβλήτων »(Προσωρινός ανάδοχος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης