ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ιεράπετρα 29/04/2022

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                         Αριθμ. πρωτ. 4913

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά Μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 03/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς από τον Δήμο αγροτεμαχίου στην περιοχή «Σαρακίνα» της κοινότητας Μύθων για την κατασκευή δεξαμενής νερού σύμφωνα με τη μελέτη «Αντικατάσταση  αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Σαρακίνας».
2   Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 620,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6414 με γενικό τίτλο «Μεταφορές εν γένει».
3 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 43,20 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6116 με γενικό τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».
4 Άσκηση ή μη Αίτησης Ανάκλησης της με αρ. 199/2021 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.
5 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ιεράπετρας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης