ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

Ιεράπετρα 13/05/2022

Αριθμ. πρωτ. 5479

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά Μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 17/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.930,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431.04 με γενικό τίτλο «Τουριστική Προβολή του Δήμου».
2 Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανέγερση κτιρίου στη θέση της παλαιάς οικίας Μελέτιου Μεταξάκη, διαμόρφωση μονοπατιού προς βρύση & συντήρηση & ανακαίνιση δημοτικού σχολείου οικισμού Μεταξοχωρίου».
3 Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ΕΕΛ Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας».
4 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
5 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων.

 

6 Διαγραφή προστίμων ΚΟΚ λόγω λάθους της Υπηρεσίας.

 

7 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 19.237,00 ευρώ από Υπουργείο Εσωτερικών για ναυαγοσωστική κάλυψη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».

 

8 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 55.823,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)».

 

9 Έγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς & Οικονομικής Προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχήματος Συνεργείων Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης».

 

10 Αναμόρφωση και συμμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και του ΟΠΔ  με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».

 

11 Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης