ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          

                                                               

Ιεράπετρα 22/07/2022

Αριθμ. πρωτ. 8969

 

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 27/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμών των συμβάσεων τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας.

(Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη).

2 Επέκταση για δώδεκα (12) μήνες του «Προγράμματος απασχόλησης 8500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 -67» ετών του ΟΑΕΔ. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
3 Αποδοχή των όρων του προγράμματος και υποβολή πρότασης, για ένταξη και χρηματοδότηση, της πράξης: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Δήμο Ιεράπετρας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

(Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

4 Παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε.στην οδό Λασθένους για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
5 Επαύξηση παροχής δημοτικού φωτισμού στον κόμβο Λασθένους και Παπαγεωργίου Ιεράπετρας.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
6 Ηλεκτροδότηση νέου κοινοτικού καταστήματος Ρίζας. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
7 Συμπλήρωση της αριθμ. 173/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για το «Πρόγραμμα απασχόλησης 8500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 -67  ετών του ΟΑΕΔ». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης