ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                             

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 05/08/2022

Αριθμ. πρωτ. 9654

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 09/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων.

(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

2 Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑ-01, του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

(Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

3 Έγκριση Πρακτικού για την παραλαβή προσφορών & τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής & οικονομικής προσφοράς για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Προμήθεια Εξοπλισμού Γηροκομείου Ιεράπετρας». Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων Δημοπρασίας για τις προμήθειες:    Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων Άρδευσης για Συντήρηση Δικτύων Ιεράπετρας (ενότητα Α) και       Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (προμήθεια υλικών) Κοινοτήτων Ιεράπετρας (ενότητα Β).

Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης