ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:          (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  09/09/2022

Αριθμ. πρωτ.: 11114

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 13/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

 

1 Έγκριση πρόσληψης ενός (1) επιπλέον ατόμου ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 30/6/2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2 Έγκριση της με αρ.84/2022 απόφασης ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» που αφορά στην  4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, έτους 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας»  (Εισηγητής: Γεώργιος  Ασπραδάκης)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης