ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  14/11/2022

Αριθμ. πρωτ.: 13973

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 18/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Διαγραφή τελών άρδευσης  λόγω βλάβης υδρομέτρου. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
2 Αίτηση της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΕ για τον συμβιβαστικό καθορισμό της αξίας μετατροπής σε χρήμα της υποχρέωσής της παραχώρησης γης προς τον Δήμο. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
3 Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (Master plan) Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
4 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 496,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 με γενικό τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
5 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και βατότητας οδών Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
6 Χορήγησης 2ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
7 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -& 1ης Αύξησης Οικονομικού Αντικειμένου της Κύριας Σύμβασης του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
8 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Αύξησης Οικονομικού Αντικειμένου της Κύριας Σύμβασης του έργου: Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Κοτσιφιανής.(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
9 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας, για την εκπόνηση μελετών για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του έργου: «Λιμένας Γρα Λυγιάς». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
10 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για μετατόπιση παροχής φωτισμού στον οικισμό  Κουτσουρά κοινότητας Σταυροχωρίου (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
11 Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Ιεράπετρας, Δήμου Ιεράπετρας».(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
12 Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: Αγροτική οδοποιία Γδοχίων, Μύρτου & Καβουσίου, Δήμου Ιεράπετρας. (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
13 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης