ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Ιεράπετρα 27/10/2023
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                                  Αριθμ. πρωτ. 14527
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο: (28423) 40361
E-mail: n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

                                                       ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη                                                                       Αναπληρωματικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα                                                       Αστροπεκάκη Κων/νο
Ασπραδάκη Γεώργιο                                                              Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ                                                         Πετρά Αντώνιο
Μαστοράκη Πέτρο
Kουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Πανταζή Αργύρη

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 31/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Έγκριση μετακίνησης οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
2  Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης)
3 Άσκηση Ανταίτησης επί της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης κατατεθείσας με αρ. πρωτ.: 483/2021 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων). Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Έγκριση πρακτικού ελέγχου  και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και  αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με (Σ.Α. 220154)    για τις προμήθειες   με τίτλο: Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266.05  με γενικό τίτλο «Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικών & Εκπαίδευσης», συνολικού ποσού 5.952,00 € (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2023. Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης