ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Ιεράπετρα 16/11/2023
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                                  Αριθμ. πρωτ. 15411
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο: (28423) 40361
E-mail: n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

                                                       ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη                                                                       Αναπληρωματικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα                                                       Αστροπεκάκη Κων/νο
Ασπραδάκη Γεώργιο                                                              Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ                                                         Πετρά Αντώνιο
Μαστοράκη Πέτρο
Kουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Πανταζή Αργύρη

     Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

            Σας προσκαλούμε στις 20/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Άσκηση ή μη παρεμβάσεως του Δήμου Ιεράπετρας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της 2544/2022 αιτήσεως ακυρώσεως των Αμαλίας Χρυσικάκη και Ειρήνης Τσιριλάκη.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2 Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ.» με  Σ.Α.: 220154 για την Ενότητα Β΄ με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Π Προσφυγή στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016), για την άγονη  Ενότητα Α΄  για  την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ». του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με τίτλο «Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ.» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Έγκριση μετακίνησης οχήματος  Δήμου Ιεράπετρας εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
5 Εξειδίκευση πίστωσης για «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτη». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών & οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
7 Έγκριση Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών & οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου Ιεράπετρας (Παροχές ένδυσης )2023» ». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης