Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 27/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Δήμου Ιεράπετρας και Δ.Ε.Υ.Α Σητείας για την Πράξη: «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5047193 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
2 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Κοινότητας Αγίου Ιωάννη.
3 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.
4 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη Ανάπλασης χερσαίας λιμενικής ζώνης Ιεράπετρας»  και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.
5 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδού Ουρανίας Παπαϊωάνου».
6 Έγκριση πρακτικού για την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου 2021” (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – κατακύρωση).
7 Έγκριση πρακτικού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων Δήμου Ιεράπετρας”(δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικά χαρακτηριστικά & οικονομικών προσφορών) προσωρινός ανάδοχος.
8 Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ιεράπετρας» (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών χαρακτηριστικών – οικονομικής προσφοράς), προσωρινός ανάδοχος.
9 Άσκηση ιεραρχικής προσφυγής κατά των με αριθμ. 08/2021, 09/2021 και 10/2021 αποφάσεων του Λιμενάρχη Ιεράπετρας για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών.
10 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Καημένη Δήμου Ιεράπετρας.
11 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Βαϊνιά Ιεράπετρας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης