ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά Μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ιεράπετρα 06/05/2022

Αριθμ. πρωτ. 5181

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020),

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 10/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων.
2 Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στον Α.Π «3.14 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών αγροτικών και παράκτιων περιοχών – στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών» για την πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ιεράπετρας και του Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση
ηλεκτροφωτισμού στις λιμενικές εγκαταστάσεις Ιεράπετρας.
4 Έγκριση 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών συμμετοχής /Τεχνική Προσφορά) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών».
5 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εργασία με τίτλο «Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της νήσου Χρυσής (ΓαϊδουρονήσΙ), την προβολή παράκτιου μετώπου καθώς και του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δ. Ιεράπετρας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης