ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  03/03/2023

Αριθμ. πρωτ. 2500

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 07/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1  Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αρ. 01/2023 αποφάσεως του Λιμενάρχη Ιεράπετρας.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2 Εξειδίκευση πίστωσης,  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6073 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια», συνολικού ποσού 400,00 €  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας με νέες ίσης αξίας για τις προμήθειες:

α) «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγίου Στεφάνου» και

β) «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Ανατολής» .(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

4 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.02.10.6265.04 με γενικό τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.02.00.6451 με γενικό τίτλο «Συνδρομές σε Εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση  πρακτικού  διαγωνισμού  για την Προμήθεια τροφίμων έτους 2023, (Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων Δήμου Ιεράπετρας Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας Προμήθεια Τροφίμων & Γάλακτος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας).(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Επιπλεόν :

Τέθηκαν τα παρακάτω θέματα για να συζητηθούν ως κατεπείγοντα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 07/03/2023 :

  1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα
  2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Γεωργαλάκη στην Αθήνα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης