ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  10/03/2023

Αριθμ. πρωτ.2835

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 14/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1  Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό Φέρμα του Δήμου Ιεράπετρας. (Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης).
2   Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Ανατολής θέση Λειβάδια» (Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης).
3  Έγκριση Πρακτικού 2 για το έργο: Ανακαίνιση των ΚΕΠ Δήμου Ιεράπετρας. (Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης).
4 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
5 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.070.000,00 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης  και Ανθεκτικότητας για την πράξη: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Δήμο Ιεράπετρας και τροποποίηση προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη», συνολικού ποσού 1.400,09 € Κ.Α.02.00.6221.01(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
7 Εξειδίκευση πίστωσης για τις «Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή τοπικών εορτών» που αφορούν στη προμήθεια στεφάνων και στην εργασία της ηχητικής κάλυψης για την 25η Μαρτίου 2023(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
8 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Εργασία Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2023»  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
9 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων  διακήρυξης για την «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
10 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιεράπετρας»(παραλαβή προσφορας, έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής & οικονομικής προσφοράς) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης