ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:          (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  05/09/2022

Αριθμ. πρωτ.: 10784

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

 

1 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023   (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2 2η Παράταση υλοποίησης της σύμβασης για το υποέργο 4: Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
3 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Νέο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
4 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δημοσίων υποδομών -Αισθητική αναβάθμιση δημοσίων υποδομών, της ΠΡΑΞΗΣ: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
5 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών της βατότητας οδών δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης