ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  04/11/2022

Αριθμ. πρωτ.: 13565

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 08/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
2 Νομική Υποστήριξη τέως μέλους συμβουλίου Κοινότητας Μύρτου στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
3 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2)  μηνών για την αντιμετώπιση  αναγκών στον τομέα της καθαριότητας.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
4 Ανανέωση- Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. ( Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη).
5 Τροποποίηση άρθρου 5 της  Π.Σ μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας  και Βιώσιμης Πόλης για το έργο «Μελέτη Ανάπλασης Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Ιεράπετρας»(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
6 Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ενός (1) επιπλέον ατόμου ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης αποκλειστικά από πόρους του Δήμου Ιεράπετρας για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
7 Αποδοχή χρηματοδότησης 30.800,00€ από το  Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την Πράξη «Εξοπλισμός για την υλοποίηση του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ιεράπετρας».
8 Τροποποίηση προϋπολογισμού για Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Κοτσιφιανής-Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης. .(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
9  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου  τριμήνου έτους 2022. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
10 Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δήμαρχου στην Αθήνα.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
11 Παραλαβή «Μελέτης αντικατάστασης αγωγού μεταφοράς από αντλιοστάσιο κρεμαστών (Κόμβος Κ10) έως την κεντρική δεξαμενή της πόλης της Ιεράπετρας (Περιστεράς)». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
12 Έγκριση πρακτικού (δικαιολογητικών κατακύρωσης)  για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό “Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α. Ιεράπετρας) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης