Ιεράπετρα 25-9-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            

Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

Fax:                    (28420) 26110

E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Αρ.πρωτ.  :12655
         ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα       

Μαστοράκη  Πέτρο          

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

 Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

 Πετρά  Αντώνιο

 Πανταζή Αργύρη     

         ΠΡΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων.

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

Αγγελάκη  Γεώργιο

Σαρρή  Παναγιώτη

ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις  30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση των πρακτικών  της δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση δικτύων υδρευσης αποχέτευσης(προμήθεια  υλικων) Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2020»

Εισηγητής : Γιώργος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας   για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020»

 Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: Καθορισμός των όρων της   δημοπρασίας για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας)

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο: Διαγραφή τελών υδρευσης λόγω λάθους της υπηρεσίας.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 5ο:Διαγραφή τελών άρδευσης λόγω λάθους της υπηρεσίας.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

                                                           Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης