Ιεράπετρα 2-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31 Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή Τηλέφωνο:        (28423) 40361 Fax:                  (28420) 26110   E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.:973
ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα       
Μαστοράκη  Πέτρο          
Μπινιχάκη   Ευάγγελο                       Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
 Πετρά  Αντώνιο
 Πανταζή Αργύρη     
ΠΡΟΣ Αναπληρωματικά μέλη Αστροπεκάκη Κων. Παπαδοπετράκη Ανδρέα Αγγελάκη  Γεώργιο Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 8 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και έγκριση σκοπιμότητας της πράξης με τίτλο «Ανέγερση Μουσικού ΣχολείουΛασιθίου, Δήμου Ιεράπετρας», στην Ομάδα Γ της Πρόσκλησης ΑΤ07 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»

Εισηγητής:Γ. Βαρδάκης

Θέμα 2ο: Διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω λάθους της Υπηρεσίας

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: Διαγραφή τελών άρδευσης λόγω λάθους της Υπηρεσίας

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 198.400,00€ για προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας-Τροποποίηση προυπολογισμού .

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο:    Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεση προυπολογισμού 4ου τριμήνου 2020.

Ειαηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο:Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και παράδοσης μηχανήματος έργου και κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ιεράπετρας για την παραχώρηση χρήσης του Μηχανήματος  εργου ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (greinter) από την Περιφέρεια Κρήτης  στο Δήμο Ιεράπετρας.

Εισηγητής :Δέσποινα Μανιαδάκη

Θέμα 7οΕγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Τσιμεντοστρώσεις οδών στις ΤΚ Ορεινού και Σταυροχωρίου (κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής :Γ.Βαρδάκης

                                                     Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

                                                                Θεοδόσιος Καλαντζάκης