ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 05-01-2018
Aρ.πρωτ: 122

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 10η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: ‘Ασκηση ή μη ανακοπών κατά των με αρ.29, 168,169,170, 171, 172, 173, 174,  175, 176,177, 179,181,182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194,και 195/2017 πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης Αυθαίρετης χρήσης της προϊσταμένης της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας  Κρήτης.

Εισηγητής : Νίκος Σφακιανάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη