ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 07-06-2018
Aρ.πρωτ: 6216

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 11η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα : Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2018 για το πρόγραμμα Φιλόδημος (προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου μας).

 Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

 2ο Θέμα : Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».

Εισηγητής:  Μαρία Πετράκη

3o θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη “Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων έργου «Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης” που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής & οικονομικής προσφοράς.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

 4o θέμα:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την “Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού”.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

5o θέμα: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον “Καθαρισμό Νήσου Χρυσής” κατακύρωση σύμβασης.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη