ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 26-06-2018
Aρ.πρωτ: 6998

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο , την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα:  Άσκηση ή μη Έφεσης κατά της 106/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας (Υπόθεση κ. Μαρίνας Πετυχάκη & Ιωάννη Γαλετάκη).

Εισηγητής: Νικόλαος Σφακιανάκης

 2ο Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

3ο Θέμα: Εξέταση ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

 4ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

5ο Θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στη ΔΕ Ιεράπετρας (για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας).

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

 6ο θέμα : Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της  εργασίας Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη