ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 24-08-2018
Aρ.πρωτ: 9345

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο , την 24η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια υδρομετρητών (έλεγχος δικ/κών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς).

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη- Μάνος Λουτσέτης.

2ο Θέμα: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη –  Μάνος Λουτσέτης.

3ο  Θέμα: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων άρδευσης  για συντήρηση δικτύων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς).

 Εισηγητής: Μαρία Πετράκη – Μάνος Λουτσέτης.

4ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκτέλεση του έργου «Νέο  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας).

Εισηγητής: Γεώργιος Βαρδάκης – Μάνος Λουτσέτης.

5ο Θέμα: ‘Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για  τα προνοιακά επιδόματα διμήνου Μαίου-Ιουνίου 2018.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.