ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 27-01-2017
Aρ.πρωτ: 835

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 31η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού ανειλημμένων υποχρεώσεων Προηγούμενων ετών.

Θέμα 2ο: Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού.

Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 5ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκτέλεση της προμήθειας «Αντικατάσταση φωτισμού στη Γρα Λυγιά».

Θέμα 6ο ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  (κατακύρωση σύμβασης) για την εκτέλεση της προμήθειας  υδρομετρητών και προμήθεια φίλτρων για υδρόμετρα άρδευσης.

Θέμα 7ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  (κατακύρωση σύμβασης) για την Αντικατάσταση φωτισμού στην οδό Κύπρου και Μεταξάκη.