ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 08-07-2016
Aρ.πρωτ: 7397

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31) στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 12η του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα  Tρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα: Εξέταση ένστασης Παντελή Μ. Φιλλιπάκη  κατά του πρακτικού της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια «Ξύλινες κατασκευές στη νήσο ΧΡΥΣΗ»

2ο Θέμα: Εξέταση ένστασης  της Κατασκευαστικής Δίας ΑΤΒΕ που αφορά στο έργο Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Κύπρου και Μεταξάκη και έγκριση πρακτικών οικ. αξιολόγησης

3ο Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη νήσο Χρυσή